bartolomej

Oltář pro Bartoloměje

Obnova místa pro slavení bohoslužeb a náhrobku Vojtěcha z Pernštejna

Kostel sv. Bartoloměje je hlavní kostel krajského města, který je pravidelně využíván pro bohoslužby. Kostel je ale také pohřebním místem Pernštejnů, kterým vděčíme za rozvoj města Pardubic. Oltář je nejdůležitějším místem kostela a zasluhuje mimořádnou pozornost. Obnova místa, jehož současná podoba pochází z období velké rekonstrukce interiéru kostela v 90. letech dvacátého století, bude obsahovat nový pevný liturgický ostrov s oltářem a dalšími prvky v jednotném architektonickém duchu. Nedílnou součástí je důstojná úprava okolí náhrobku Vojtěcha z Pernštejna.

PODPOŘIT

Kdo za tím stojí

Kostel sv. Bartoloměje je svěřen do rukou Římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice. Jsme křesťané, kteří se zde setkávají a slaví bohoslužby. Cítíme povinnost pečovat o duchovní hodnoty a rozvíjet kulturní dědictví. Přejeme si, aby kostel nabízel útočiště pro všechny obyvatele a návštěvníky města. Můžete nás kontaktovat ZDE.

Jedinečná architektura s respektem k historii

Za návrhem úpravy liturgického prostoru stojí architekt Josef Pleskot se svým kolegou Norbertem Schmidtem, kteří se ujali práce na návrhu s jasnou vizí pramenící z mnoha zkušeností při tvorbě v sakrálním prostoru. Podstatou koncepce je vyrovnání podlahy lodě a presbytáře na původní, nižší úroveň a vložení nového zvýšeného liturgického ostrova částečně vysunutého do lodi, čímž je podpořeno vtažení slavení liturgie do středu společenství věřících. Pečlivě zvolená poloha ostrova na rozhraní trojlodí a presbytáře a současná architektonická forma vnese do interiéru nový jednotící prvek respektující historické prostředí.

Architekt Josef Pleskot

Architekt Josef Pleskot (*1952) patří mezi nejvýznamnější současné české architekty, je držitelem řady ocenění včetně Grand Prix Obce architektů. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990–2009. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP atelier. Spektrum zakázek AP atelieru je velmi široké co do velikosti i druhové skladby. Zájem o krajinu a o kulturní dědictví představuje v jeho činnosti významné místo. Velkou pozornost věnuje společenskému dění a veřejným aktivitám.

Prezentace návrhu

Všem, kteří se chtějí dozvědět více o podobě zamýšlené liturgické úpravy je k dispozici záznam z prezentace návrhu nového pevného oltáře a okolí uvedená spoluautorem Norbertem Schmidtem z AP ateliéru Josefa Pleskota.

Proč nyní aneb Kdo vytrvá, vítězí

Píše se rok 1507 a požár ničí celé dřevěné město Pardubice. Mocný český šlechtic Vilém z Pernštejna nechává postavit nové město z kamene a také kostel sv. Bartoloměje, který má sloužit jako rodinná hrobka rodu Pernštejnů. Kostel sv. Bartoloměje s tumbou Vojtěcha z Pernštejna je dodnes významným dokladem renesančního stavitelství v Čechách. Rodové heslo Pernštejnů zní „Kdo vytrvá, vítězí“. Nyní se nabízí mimořádná příležitost navázat na bohatou historii a přispět k dalšímu rozvoji kostela. Úvahy o zřízení nového pevného oltáře zrají ve farnosti již delší dobu, impulsem pro hledání cesty k realizaci byl první významný finanční dar od soukromé osoby. Rok 2024 je připomínán jako rok Vojtěcha z Pernštejna na památku 490 let od jeho úmrtí. Úprava presbytáře a okolí náhrobku podpoří pernštejnskou tradici v Pardubicích.

Kolik to bude stát?

Obnova liturgického prostoru a okolí náhrobku Vojtěcha z Pernštejna bude zahrnovat stavební úpravy interiéru (snížení podlahy presbytáře na původní úroveň), úpravy instalací a některých prvků interiérového vybavení a zejména nový kamenný prvek liturgického ostrova s pevným oltářem, sezením a ambonem. Vzhledem k tomu, že klíčovou roli při realizaci kamenného oltáře bude hrát výběr jedinečného bloku kamene, lze předpokládané náklady stanovit prozatím pouze odhadem. Částka potřebná k realizaci je odhadována na 2,0–2,5 mil. Kč. Věříme, že se podaří potřebné finanční prostředky shromáždit. Přes veškerou snahu však může nastat situace, kdy nebude možné zahájit realizaci z důvodu nedostatečného finančního krytí. V takovém případě bude zveřejněno na webových stránkách farnosti, že sbírka je ukončena. Vybrané prostředky budou použity na obnovu vnějšího pláště kostela nebo mohou být na žádost dárce použity na jiný účel či vráceny.

JIŽ VYBRÁNO
741 250,-
z 2 500 000,-
Aktualizováno ke dni 10.6.2024

Jak mohu přispět?

Realizace bude možná díky prostředkům shromážděným od individuálních dárců a sponzorů. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou podpořit záměr jakýmkoli finančním darem. Přispět lze prostřednictvím QR platby nebo platebním převodem na účet farnosti. Aktuální stav sbírky bude průběžně zveřejňován. V případě platby na účet bude dárcům nabídnuto vystavení potvrzení o daru pro uplatnění do daňového přiznání. Veškeré prostředky z této sbírky budou použity na realizaci obnovy místa pro slavení bohoslužeb a náhrobku Vojtěcha z Pernštejna. Případný přebytek bude věnován na záchranu výzdoby vnějšího pláště kostela sv. Bartoloměje, jehož oprava právě začíná.

QR-code

číslo účtu: 1224496329/0800
Variabilní symbol: 10

Proč se zapojit?

Každý se můžeme svým příspěvkem podílet na vzniku moderní úpravy na jednom z nejvýznamnějších míst ve městě. Odměnou ať je radost z dobrého díla, které přinese povzbuzení dnešním návštěvníkům i budoucím generacím. Pro dárce, kteří se rozhodnou pro podporu částkou 10 tis. Kč a vyšší, nabízíme zápis na listinu dárců. Listina dárců bude vložena do schránky a při realizaci uložena pod podlahu liturgického ostrova jako připomínka největších dobrodinců kostela.

Noc kostelů

Přijďte si prohlédnout interiér kostela a místo budoucích úprav během akce Noc kostelů, která proběhne v letošním roce v pátek 7. června od 19 hod. Během akce bude možné shlédnout prezentaci návrhu nového liturgického prostoru.

bartolomej